RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

RIAPS  Trutnov - Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb "rychlá, intenzivní a přátelská služba"

 • organizační jednotka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,  nestátní nezisková ( příspěvková ) organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj
 • adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
 • budova je bezbariérová
 • statutární zástupce SOL: ing. Jana Totková, MBA  - ředitelka  Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
 • kontakt : 499 811 214, 499 817 753, soltrutnov@soltrutnov,cz, www.soltrutnov.cz
 • IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201
 • SOL  Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784

 • Vznik RIAPS 1.3. 1993, od. r. 2003 RIAPS začleněným zařízením Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 • číslo účtu 1303710389/0800, Česká spořitelna, a. s.
 • kontakt RIAPS: 499 814 890, 731 441 264, fax: 499 811 356, riaps@riaps.cz, www.riaps.cz 
 • ředitelka RIAPS: MUDr. Zuzana Kozáková, kontakt: KozakovaZuzana@seznam.cz
 • 5 samostatných  programů: Ambulance, Manželská a rodinná poradna, Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek  s ambulantní a  terénní složkou, Nízkoprahové zařízení pro  děti  a mládež  a Centrum duševního zdraví, pod jehož křídly se v tuto chvíli nachází i Stacionář RIAPS - blíže pod jednotlivými logy. Mezi další činnosti patří  zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti pro cílové skupiny programů a projektů RIAPS, kterých se účastní různou mírou jednotlivé programy. Několik pracovníků pak má pověření k sociálně právní ochraně dětí. 
 • pracoviště RIAPS: Procházkova 818, Trutnov, Preslova 449 Dvůr Králové nad Labem, T.G.M. 40 Dvůr Králové nad Labem, Spojenecká 69, Trutnov 
 • terénní služby jsou poskytovány na území bývalého okresu Trutnov

POSLÁNÍ A CÍLE

Posláním RIAPS je prostřednictvím  poskytování ambulantních psychosociálních služeb (zahrnuje zdravotní a sociální služby poskytované ambulantní a některé terénní formou)  v regionu Trutnov,  dále výchovy a vzdělávání u cílových skupin v rámci jednotlivých programů a projektů RIAPS, realizace programů péče o problémové skupiny dětí, výchovných a probačních programů pomoci realizovat potřeby klientů cílových skupin, zejména v oblasti zlepšení zdravotního stavu (model zdraví biopsychosociospirituální), řešení sociální krize,  předcházení sociálnímu vyloučení a pomoci sociální integraci (inkluzi). 

Další úkoly vyplývají ze sociálně právní ochrany dětí.

 

Cílem je zajištění široce dostupných kvalitních služeb v souladu se standardy, lege artis postupy, nejnovějšími poznatky a ekonomickými možnostmi . 

Cílové skupiny RIAPS

Cílovými skupinami RIAPS jsou všichni ti, kteří potřebují, akceptují  a jsou schopni využít služby nabízené v rámci programů a projektů RIAPS bez ohledu na pohlaví, věk, etnikum, společenské postavení, náboženské vyznání, politické přesvědčení , finanční situaci.  V rámci prvního kontaktu je zajištěna služba i bez ohledu na místo bydliště. V rámci poskytování další služby mohou být z kapacitních důvodů preferováni klienti z regionu Trutnov.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 • MUDr.Zuzana Kozáková

  ředitel RIAPS, lékař psychiatr, psychoterapeut
 • Mgr. Ondřej Čalovka

  pověřený vedením Kontaktního centra, adiktolog Ambulance, soc. pracovník
 • Jana Stružinská

  vedoucí ambulancí RIAPS, psychiatrická sestra CDZ
 • Mgr. Barbora Knotková

  pověřená vedením MRP, psycholog Manželské a rodinné poradny
 • Mgr. Lucie Slezáková, DiS.

  pověřená vedením NZDM, sociální pracovnice
 • Mgr. Lucie Skalská

  pověřená vedením CDZ, sociální pracovnice
 • MUDr. Soňa Michalová

  lékař - psychiatr Ambulance
 • Mgr. Helena Rážová

  adiktolog Ambulance
 • Bc. Vendula Rohlenová

  speciální pedagog, sociální pracovnice Manželské a rodinné poradny
 • Mgr. Lenka Stránská

  klinická psycholožka, psychoterapeutka
 • PhDr. Petr Šouba

  klinický psycholog, psychoterapeut Ambulance
 • Helena Šrejberová

  administrativní pracovnice
 • Mgr. Olga Trunečková

  sociální pracovnice KC, adiktolog Ambulance
 • Ing. Mgr. Irena Černá

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Bc. Jiří Roztočil

  sociální pracovník KC
 • MUDr. Denisa Dobríková

  lékař - psychiatr Ambulance
 • Bc. Petr Kuráň

  sociální pracovník, zdravotnický asistent KC
 • Mgr. et Mgr. Monika Pražáková

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Mgr. Eliška Trunečková

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Ing. Andrea Brajkovičová

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Mgr. Martina Soukupová

  sociální pracovnice NZDM
 • Bc. Kateřina Viková

  sociální pracovnice CDZ
 • Bc. Aneta Dymáková

  sociální pracovnice CDZ
 • Radek Padyásek

  technický pracovník
 • Jaroslava Rousková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Dita Zuščicová

  peer konzultantka CDZ
 • Rostislava Šiková

  peer konzultantka CDZ
 • Bc. Jana Rychterová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Radoňová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Naděžda Včelišová

  sociální pracovnice CDZ
 • Dagmar Kubíková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Mgr. Kateřina Veselá

  všeobecná sestra Ambulance
 • Alena Vrtalová

  všeobecná sestra Ambulance
 • Bc. Klára Melounová

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Kateřina Etrychová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Romášková

  psycholog MRP
 • Mgr. Eva Sedláčková

  sociální pracovnice MRP
 • Hana Litková

  všeobecná sestra CDZ
 • Petra Blažková

  všeobecná sestra CDZ
 • Dana Janická

  všeobecná sestra CDZ a Ambulance
 • Mgr. Ivo Krejčíř

  odborný pracovník KC
 • Ing. Zuzana Friedová

  administrativní pracovnice
 • Mgr. Adéla Kadeřábková Povolná

  sociální pracovnice CDZ
 • Lenka Šmídová

  pracovnice v sociálních službách NZDM Shelter RIAPS
 • Mgr. Barbora Pivná

  pracovnice v sociálních službách CDZ
 • Petra Kalužná, DiS.

  sociální pracovnice CDZ