RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

RIAPS  Trutnov - Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb "rychlá, intenzivní a přátelská služba"

 • organizační jednotka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,  nestátní nezisková ( příspěvková ) organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj
 • adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
 • budova je bezbariérová
 • statutární zástupce SOL: ing. Jana Totková, MBA  - ředitelka  Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
 • kontakt : 499 811 214, 499 817 753, soltrutnov@soltrutnov,cz, www.soltrutnov.cz
 • IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201
 • SOL  Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784

 • číslo účtu 1303710389/0800, Česká spořitelna, a. s.
 • datová schránka: qb7k7nk
 • Vznik RIAPS 1.3. 1993, od. r. 2003 je RIAPS začleněným zařízením Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 • kontakt RIAPS: 499 814 890, 731 441 264, fax: 499 811 356, riaps@riaps.cz, www.riaps.cz 
 • ředitelka RIAPS: MUDr. Zuzana Kozáková, kontakt: KozakovaZuzana@seznam.cz,  720 822 762 (asistentka Markéta Moučková )
 • 7 samostatných  služeb: Ambulance, Manželská a rodinná poradna, Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek  s ambulantní a  terénní složkou, Nízkoprahové zařízení pro  děti  a mládež ,  Centrum duševního zdraví, Chráněné bydlení a Telefonická krizová pomoc.  
 • Mezi další činnosti patří  zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti pro cílové skupiny programů a projektů RIAPS, kterých se účastní různou mírou jednotlivé programy.
 • Několik pracovníků pak má pověření k sociálně právní ochraně dětí. 
 • pracoviště RIAPS: Procházkova 818, Trutnov, Preslova 449 Dvůr Králové nad Labem,  Spojenecká 69, Trutnov, dále pak  objekty určené k chráněnému bydlení.   
 • terénní služby jsou poskytovány na území bývalého okresu Trutnov

POSLÁNÍ A CÍLE

Posláním RIAPS je prostřednictvím  poskytování ambulantních psychosociálních služeb (zahrnuje zdravotní a sociální služby poskytované ambulantní a některé terénní formou)  v regionu Trutnov,  dále výchovy a vzdělávání u cílových skupin v rámci jednotlivých programů a projektů RIAPS, realizace programů péče o problémové skupiny dětí, výchovných a probačních programů pomoci realizovat potřeby klientů cílových skupin, zejména v oblasti zlepšení zdravotního stavu (model zdraví biopsychosociospirituální), řešení sociální krize,  předcházení sociálnímu vyloučení a pomoci sociální integraci (inkluzi). 

Další úkoly vyplývají ze sociálně právní ochrany dětí.

 

Cílem je zajištění široce dostupných kvalitních služeb v souladu se standardy, lege artis postupy, nejnovějšími poznatky a ekonomickými možnostmi . 

 

Cílovými skupinami RIAPS jsou všichni ti, kteří potřebují, akceptují  a jsou schopni využít služby nabízené v rámci programů a projektů RIAPS bez ohledu na pohlaví,  etnikum, společenské postavení, náboženské vyznání, politické přesvědčení  finanční situaci.  V rámci prvního kontaktu je zajištěna služba i bez ohledu na místo bydliště. V rámci poskytování další služby mohou být z kapacitních důvodů preferováni klienti z regionu Trutnov. 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 • MUDr. Zuzana Kozáková

  ředitel RIAPS, lékař psychiatr, psychoterapeut
 • Bc. Vendula Hofmanová

  pověřená vedením MRP, odborný pracovník , t.č. MD
 • Mgr. Olga Trunečková

  pověřená vedením KC, sociální pracovnice KC, adiktolog Ambulance
 • Jana Stružinská

  vrchní sestra RIAPS, sestra se specializací v oboru psychiatrie
 • Mgr. Lucie Slezáková, DiS.

  pověřená vedením NZDM, sociální pracovnice
 • Mgr. Ing. Andrea Brajkovičová

  staniční sestra CDZ, sestra se specializací v psychiatrii
 • Mgr. Lucie Skalská

  pověřená vedením CDZ, sociální pracovnice
 • Bc. Aneta Dymáková

  vedoucí týmu CDZ a KT, sociální pracovnice
 • Mgr. et Mgr. Ondřej Čalovka

  adiktolog Ambulance
 • Mgr. Helena Rážová

  adiktolog Ambulance
 • Mgr. Lenka Stránská

  garant, školitel
 • PhDr. Petr Šouba

  klinický psycholog, psychoterapeut Ambulance
 • Helena Šrejberová

  administrativní pracovnice
 • Ing. Mgr. Irena Černá

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • MUDr. Denisa Dobríková

  lékař - psychiatr Ambulance/CDZ
 • Sabina Halámková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie Ambulance/CDZ
 • Mgr. et Mgr. Monika Pražáková

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Mgr. Eliška Trunečková

  sociální pracovnice NZDM
 • Radek Padyásek

  technický pracovník
 • Jaroslava Rousková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie A/ CDZ
 • Rostislava Šiková

  peer konzultantka CDZ
 • Bc. Jana Rychterová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Radoňová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Naděžda Včelišová

  sociální pracovnice CDZ
 • Dagmar Kubíčková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Mgr. Kateřina Veselá

  staniční sestra A, t.č. MD
 • Bc. Klára Melounová

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Kateřina Etrychová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Romášková

  psycholog MRP
 • Mgr. Eva Sedláčková

  sociální pracovnice MRP
 • Hana Litková

  všeobecná sestra CDZ
 • Dana Janická

  sestra se specializací v oboru psychiatrie CDZ a Ambulance
 • Ing. Zuzana Friedová

  administrativní pracovnice
 • Petra Kalužná, DiS.

  sociální pracovnice CDZ
 • Marie Kolářová

  pracovnice v sociálních službách CDZ
 • Mgr. Vítězslav Lux

  sociální pracovník CDZ
 • Bc. Andrea Toneiserová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Jana Šimočková

  sociální pracovnice CDZ
 • Karolína Ubrová DiS.

  všeobecná sestra KC
 • Bc. Tereza Hauserová

  sociální pracovnice CDZ
 • MUDr. Zbyněk Šec

  psychiatr Ambulance
 • Bc. Elena Borovská

  sociální pracovnice Kontaktního centra
 • Kateřina Skalická Dis.

  IPS specialista
 • Zdeňka Herčíková Dis.

  sociální pracovnice CDZ
 • Bc. Kateřina Vyklická

  sociální pracovnice NZDM
 • Bc. Petr Kuráň

  sociální pracovník KC
 • Mgr. Kateřina Zálišová

  psychoterapeutka CDZ
 • Bc. Nikola Kukrálová

  sociální pracovnice CDZ
 • Bc. Jana Černá

  všeobecná sestra CDZ