RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

Projekty

Program podpory Center duševního zdraví II

 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov prostřednictvím svého začleněného zařízení RIAPS Trutnov realizuje pilotní projekt CDZ RIAPS Trutnov.

Cílem projektu je podpořit osoby s vážným duševním onemocněním prostřednictvím poskytovaných zdravotních a sociálních služeb, pomoci stabilizovat jejich zdravotní a sociální stav, pomoci řešit a předcházet sociálně nepříznivou situaci klientů, umožnit život klientů v přirozeném prostředí, tj. tam, kde mají své blízké a přátele, pomoci předejít nutnosti další hospitalizace či alespoň vytvořit možnosti pro její zkrácení, …. Důležitou rolí je i aktivní vyhledávání lidí s duševním onemocněním a včasná nabídka pomoci, … Pracovníci budou také společně s klienty a spolupracujícími organizacemi pracovat na tzv. destigmatizaci, podávání objektivních informací o duševních onemocněních a životě s nimi , ….

CDZ jsou novým prvkem v péči o duševně nemocné a jedním z úkolů projektu je tak i mapování stavu, potřebnosti a efektivity poskytovaných služeb.

Cílová skupina: osoby s vážným duševním onemocněním, především z okruhu schizofrenních onemocnění, afektivních poruch, ev. vážných poruch osobnosti a závažných forem obsedantně kompulsivní poruchy.

Podmínkou vstupu do projektu je vysoká míra funkčního postižení, svobodné rozhodnutí klienta využívat zdravotní i sociální služby, resp. spolupracovat s multidisciplinárním týmem CDZ ( psychiatři, psychologové, psychiatrické sestry, všeobecné sestry, sociální pracovníci, peer pracovníci ).

Poskytované služby : zdravotní ( psychiatrické, psychologické, psychiatrická rehabilitace ) a sociální ( sociální rehabilitace ). Služby jsou poskytovány v ambulantní a terénní podobě. Terénní forma tvoří minimálně 50 % poskytovaných služeb.

Trvání projektu : 1.7.2019 – 31.12.2020 ( na tuto pilotní část bude navazovat další poskytování služeb po dobu minimálně 18 měsíců )

 

Sdružení ozdravoven a léčeben získalo dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, a to ve výši 8.879.133 Kč na část zdravotní a 5.508.439 Kč na část sociální.

Projekt je  realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR  za podpory Evropské Unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

 

 

Sdružení ozdravoven a léčeben v okresu Trutnov (SOL TU) v programovém období 2014–2020 realizuje projekt spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov

Výzva č. 54: Deinstitucionalizace psychiatrické péče
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463

Popis projektu:

Obsahem projektu je vybudování nového Centra duševního zdraví RIAPS Trutnov (CDZ), které bude splňovat Standardy péče poskytované v CDZ a svojí činností bude přispívat k naplnění cílů Strategie reformy psychiatrické péče a praktické realizaci možnosti deinstitucionalizace psychiatrické péče. Odpovídající prostory pro poskytování služeb nového CDZ budou získány rekonstrukcí a vybavením budovy - Na Nivách 57, Trutnov, která se nachází v blízkosti budovy RIAPS Trutnov (středisko SOL TU). Součástí plánovaných služeb nového CDZ jsou i služby terénní (mobilní), pro které budou v rámci projektu pořízeny nezbytné investice - dopravní prostředky a vybavení pracovníků terénních služeb (mobilních týmů).

Cíl projektu:

Cílem projektu je získat odpovídající prostory pro poskytování služeb CDZ, a to rekonstrukcí a vybavením budovy - Na Nivách 57, Trutnov, které budou splňovat Standardy péče poskytované v CDZ a umožní rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb. Zajištění nových prostor pro CDZ je zcela nezbytné, protože stávající prostory RIAPS Trutnov již svou kapacitou nedostačují poptávce po současných službách a nemohou poskytnout prostorové zázemí nově vznikajícím službám. Součástí poskytovaných služeb jsou i služby terénní (mobilní).


Dílčí cíle:

  1. vybudování nových prostor (pro mobilní služby, krizové služby, ambulantní služby a společné zázemí);
  2. vybavení nových prostor (nábytek, PC, elektrotechnika a audiotechnika, vybavení dílen, vybavení pracoviště pro nácvik vedení domácnosti);
  3. vybavení mobilních (terénních) služeb (auto, elektronika, zdravotnické potřeby).

Výsledky projektu:

Realizovaný projekt přispěje k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v regionu a širším okolí, ke zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování, a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.
Realizace projektu a především následná provozní fáze projektu bude znamenat vyšší míru poskytování služeb v přirozeném prostředí nemocných, terénních služeb (zvýšení kapacity terénní formy sociální rehabilitace, novou službu v podobě terénní formy psychiatrické rehabilitace, novou službu v podobě mobilních týmů, tj. tím i včasnou intervenci v prostředí pacientů), nárůst kapacity, časové dotace a rozšíření spektra ambulantních služeb (krizové služby, rozšíření kapacity a dotace sociální rehabilitace, vznik specializované ambulance, vznik denního stacionáře s PT programem). Projekt umožní také potřebnou, koordinovanou a efektivní spolupráci mezi zdravotními, sociálními a dalšími službami ve prospěch nemocného. To by mělo vést ke zdravotní a sociální stabilizaci nemocných, prevenci či řešení sociálního vyloučení duševně nemocných, zvyšování míry sociální integrace, zvýšení kvality jejich života, postupné změně postoje společnosti k duševně nemocným.
Výstupy projektu budou primárně určeny osobám s duševními nemocemi a poruchami a jejich rodinám, sekundárně pak i dalším cílovým skupinám.


Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.