logo riaps
riaps.cz
MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA
RIAPS Trutnov

Vítáme Vás na stránkách
Manželské a rodinné poradny

Poslání

Posláním Manželské a rodinné poradny (dále též MRP) je prostřednictvím odborného psychologického poradenství, základního a odborného sociálního poradenství pomoci partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím poradenské činnosti a další pomoci se snaží působit tak, aby se zvýšila schopnost uživatelů služby řešit svoji náročnou situaci vlastními silami, aby plnili optimálně svoji funkci v rodině a také v občanském životě. 

Cíle

 • odkrytí a následné řešení problémů v mezilidských vztazích 
 • pomoc a podpora jednotlivcům, párům, manželům a rodinám v tíživých životních situacích (např. zdraví, úmrtí blízkého člověka, nezaměstnanost, finanční situace, mezigenerační problémy, potíže s výchovou dětí, vedení ke zdravému životnímu stylu...) 
 • psychologická pomoc osobám osamělým 
 • pomoc partnerům odkrýt a řešit včas problémy, které by mohly v konečném důsledku vést až k rozpadu vztahu 
 • v případě rozvodu provázet oba manžele - rozvodové poradenství 
 • porozvodové vedení - především v zájmu nezletilých dětí, snížení negativních následků vzniklých rozpadem rodinné konstelace 
 • uchovat prostředí pro zdravý vývoj dětí 

Cílová skupina

 • manželé a partneři, kteří potřebují řešit problémy ve vztazích 
 • děti a mládež 
 • rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit problémy zasahující celou rodinu nebo své problémy, které s rodinou souvisí 
 • rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných otázkách 
 • osoby v krizi 
 • oběti domácího násilí

Zásady poskytování služeb

 • Odbornost - Pracovníci mají příslušné odborné vzdělání dle §110 zák. č. 108/2006Sb. a svou odbornou kvalifikaci si průběžně nadále doplňují.
 • Bezplatnost - Poskytované sociální služby jsou prováděny bez úhrady (dle § 72 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), jsou pro uživatele služby bezplatné.
 • Důvěrnost a bezpečí - Pracovníci MRP jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkají při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovně právního vztahu (dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).V přístupu k uživatelům služby nesmí být zpochybňována jejich lidská práva a důstojnost. Pracovníci se řídí Etickým kodexem zaměstnance RIAPS, Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců a Listinou základních práv a svobod (viz příloha č. 1 standardů). Uživatel služby má právo vystupovat v poradně anonymně.
 • Respekt a nestrannost - Pracovníci MRP respektují osobnost uživatele služby, jeho přání a požadavky, respektují jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou. Služby MRP jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Pomoc a podpora jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poskytovatele.
 • Dostupnost - Služby jsou poskytovány po předchozí dohodě, k objednání není potřeba žádné doporučení.
 • Komplexnost - Je využívána spolupráce s navázanými veřejnými službami v souladu s potřebami uživatelů, v případě potřeby je kladen důraz na integraci uživatelů do společnosti.

 • Podpora aktivního přístupu uživatele - Pracovníci MRP podporují aktivní podíl uživatelů služby na dosažení stanoveného cíle, ve svém působení vytvářejí takové podmínky, aby se uživatel služby nestal závislým na poskytované službě, ale naopak se postupně osamostatňoval a vlastními silami se začlenil do přirozeného společenství.

 • Dobrovolnost - služba je uživatelům poskytování na bázi dobrovolnosti z jejich strany. Poradce s uživateli pracuje na základě jejich svobodného rozhodnutí a informovaného souhlasu.

 • Srozumitelnost a přehlednost - hlavní zásadou mezi poradcem a uživatelem či zájemcem o službu je srozumitelnost a přehlednost s ohledem na komunikační schopnosti uživatele služby (např. dítěte).

 

 

Základní služby jsou bezplatné, objednat se je možno osobně, telefonicky, popř. e-mailovou poštou (viz kontakt)

Více informací o Manželské a rodinné poradně (principy poradny, práva klientů, podávání stížností...) najdete v dokumentu umístěném v kolonce ,,ke stažení".

Poskytované služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov jsou podporovány z prostředků města Dvůr Králové nad Labem.

 

XX

Co nabízíme?

Poskytování informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace.

Poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných fromách pomoci, např.: o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče.

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

Odborné psychologické poradenství:

Individuální poradenství - v rámci individuálního poradenství může být řešena:

Osobní rovina - problémy ve vztahu k sobě (poruchy sebehodnocení, sebeúcty, sebedůvěry), problémy výkonu (zvládání životních změn, osobních ztrát a obtížných životních situací), osobní růst (zvládání úzkosti, strachu, stresových situací), práce na sobě v případě ovládání nežádoucích projevů chování, psychosomatická problematika, touha hlubšího sebepoznání, apod.

Vztahová rovina - osamělost, hledání a výběr partnera, těžkosti v prožívání aktuálního blízkého vztahu, poruchy soužití, komunikace, párové intimity a rozdělení párových rolí, prožívání citové závislosti, strachu, viny či nenávisti vůči blízké osobě, zvládání vývojových a tranzitorních krizí ve vztahu, příprava na manželství, rodičovství, či prarodičovství, obtíže či nejistoty ve výchově dětí, zvládání pocitu odcizení s partnerem, žárlivosti, nevěry, mimomanželského vztahu, rozvodové úvahy a příprava na rozchod či rozvod, zvládání situace pro rozvodu a rozchodu, sžívání se s novým partnerem/rodinou apod. (a to především tehdy, není-li možné či vhodné angažovat společně i další osoby v poradenství).

Párové poradenství - v rámci párového poradenství může být řešena komunikace v páru, podpora kvality vztahu, problémy se seznamováním a nacházením si partnera, začátky vztahu (sžívání včetně otázky "Hodíme se k sobě?"), uspořádání života v páru (fungování domácnosti, hospodaření s penězi), párové soužití, vývojové a přechodové krize vztahu (narození dítěte, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, odcizení), sexuální život, nevěra a jiné mimopartnerské vlivy, výchova dětí, vztahy po rozvodu/rozchodu, rozvíjející se domácí násilí.

Rodinné poradenství - v rámci rodinného poradenství může být řešena komunikace v rodině, vztahy v rodině, uspořádání života v rodině: instrumentální složky soužití jako např.trávení volného času nebo fungování domácnosti, mezigenerační témata, sžívání systémů (rekonstituované rodiny), odpovědnosti a kompetence, konflikty a jejich zvládání, vývojové krize a přechodové krize (narození dítěte, dospívající dítě, osamostatnění dítěte, stránoucí rodiče), výchova dětí včetně specifických témat (učení, výchovné problémy, drogy, zdravotní postižení aj.), nebo kontextů (náhradní rodinná péče, monoparentální rodina, aj.),  vztahy rodiny vůči jiným (sub)systémů a institucí (rodiče manžela, příbuzenské vztahy, sousedské vztahy, přátelé, škola aj.), rozvody a rozchody a následné uspořádání vztahů či péče o děti.

 

 

Finanční podpora služeb:

Poskytované služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov jsou podporovány z prostředků:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje         

http://www.kr-kralovehradecky.cz         

 •  Město Dvůr Králové nad Labem                   

http://www.mudk.cz

 •  Město Trutnov                                            

http://www.trutnov.cz

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

1.5.2024
Volná pracovní pozice

Volná pracovní pozice odborného poradce v Manželské a rodinné poradně RIAPS Trutnov (zástup za MD/RD)


Sháníme do týmu nového kolegu či kolegyni (dalšího odborného či sociálního pracovníka dle Zákona č.

Číst více

5.10.2023
Den otevřených dveří

Vážení,  srdečně vás zveme na den otevřených dveří pro širokou veřejnost, který se koná ve středu 11. 10. 2023 v čase mezi 8h a 15h.

Číst více

20.9.2022
Den otevřených dveří

Vážení,  srdečně vás zveme na den otevřených dveří pro širokou veřejnost, který se koná v rámci týdne sociálních služeb ve středu 5. 10. 2022 v čase mezi 8h a 15h.

Číst více

Rychlý kontakt

tel.: 499 814 890
mobil.: 731 441 264
e-mail: poradna@riaps.cz

Další kontakty

Ceník

Služby manželského a rodinného poradenství jsou dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovány bezplatně.