Práva klientů

  • právo na rovný přístup ke službám

- zaručuje uživatelům služby (klientům a klientkám) využívat služeb programu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení, pakliže tyto služby potřebují a mají o ně zájem

  • právo na lidskou důstojnost, bezpečí, nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou, majetkovou

- klient má právo, aby s ním bylo jednáno dle základních pravidel společenského chování, bez náznaků snižování, nadřazenosti, a to i v případě, že jeho chování i morální přesvědčení se běžným normám vymyká; neznamená to však, že bezpodmínečně souhlasíme s jeho chováním, jednáním a způsobem života

  • právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost

- je respektován názor a rozhodnutí klienta

  • právo na informace

- klientovi jsou srozumitelným způsobem podávány informace, které souvisí s poskytovanými službami, s programem... (jména pracovníků, způsob a vedení dokumentace, práva a povinnosti, poradenství...)

  • právo na kvalitní a odborně poskytovanou službu

- klient má právo na kvalitně poskytnutou službu kvalifikovaným pracovníkem

  • právo spolurozhodovat o službě

- klient sám je zadavatelem zakázky, klient sám rozhoduje o tom, zda službu chce a potřebuje; (výjimkou jsou stavy, kdy je klient nebezpečný sám sobě nebo svému okolí, kdy je v akutním nebezpeční ohrožení života)

  • právo stěžovat si

- klient má právo podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížností

  • právo kdykoliv odstoupit od dohody o poskytování služby

- chce-li klient ukončit docházení do zařízení, nemá-li o službu zájem, jde o jeho svobodné rozhodnutí, které nemusí zdůvodňovat a je plně respektováno

  • právo na utajení účasti klienta v programu

- informace o klientovi nejsou bez jeho souhlasu nikomu poskytovány; dokumentace je zabezpečena proti zneužití; pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí