Poslání, cíle a cílová skupina

 

Poslání

Posláním Kontaktního centra RIAPS je poskytovat anonymně a bezplatně zdravotní a sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek a návykového chování. Poskytování těchto služeb chápe RIAPS jako veřejný závazek.

 

 

 

Prostřednictvím anonymně a bezplatně poskytovaných zdravotních a sociálních služeb se služba snaží:

 

-      předcházet zdravotním a sociálním rizikům u osob, které škodlivě či problémově užívají návykové látky, či jsou na návykových látkách závislí a u osob ohrožených patologickým hráčstvím

 

-      tato zdravotní a sociální rizika zmírňovat

 

-      předcházet sociálnímu vyloučení těchto osob

 

-      napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku závislosti, škodlivého či problémového užívání či hraní ocitli na okraji společnosti

 

-      pomáhat širšímu sociálnímu okolí osob, které škodlivě či problémově užívají nelegální návykové látky či jsou na návykových látkách závislí a širšímu sociálnímu okolí patologických hráčů, řešit problémy užíváním drog a hraním způsobené

Cíle

Hlavním cílem sociálních služeb poskytovaných Kontaktním centrem a terénními službami je prostřednictvím navázání a udržení kontaktu s uživateli návykových látek a hráči minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog (mj. i prevence přenosu infekčních chorob) a patologickým hráčstvím. Dále se jedná o motivaci klienta ke změně životního stylu v pozitivním směru. To znamená přechod od rizikových forem užívání k formám méně rizikovým, odkázání a zprostředkování kontaktu na ostatní odborná zdravotnická a sociální zařízení, zvýšení kvality života cílové populace, zvýšení sociální integrace cílové skupiny.

 

Dalším cílem je minimalizace rizik infekčních chorob pro většinovou populaci (s tím související sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu) a poskytování pravdivých informací odborné i laické veřejnosti o drogové a závislostní problematice na území okresu Trutnov, případně celé České republiky.

Cílová skupina

Služba Kontaktního centra RIAPS je určena osobám na návykových látkách závislým a závislostí ohroženým starším 15 let vyjma osob závislých pouze na tabáku a patologickým hráčům.

 

Kontaktní centrum je určeno:

-          Osobám závislým na drogách či rizikovým uživatelům nelegálních drog

-          Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí

-          Mladým uživatelům legálních i nelegálních návykových látek starším 15ti let

-          Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních drog v rámci doléčování a podpory v procesu zařazování se do společnosti (chtějí-li využívat služby anonymně)

-          Patologickým hráčům

-          Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní rodinní příslušníci, přátelé)

-          Ostatní laické i odborné veřejnosti

Kontaktní centrum není určeno:

-          Osobám, které popírají či nepřiznávají užívání návykových látek či hraní

-          Osobám závislým pouze na tabáku

-          Osobám mladším 15 let

 

Terénní služby jsou určeny osobám na návykových látkách závislým a závislostí ohroženým starším 15 let (vyjma osob závislých pouze na tabáku) a patologickým hráčům, kteří ostatní sociální a zdravotní služby pro uživatele návykových látek a patologické hráče nechtějí nebo nemohou využívat.

Terénní služby jsou určeny:

- Osobám závislým na drogách či rizikovým uživatelům nelegálních drog (injekční uživatelé, dlouhodobí uživatelé)

- Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí

- Patologickým hráčům

- Uživatelům legálních i nelegálních návykových látek starším 15ti let na počátku kariéry v oblasti NL (experimentátoři, škodlivě užívající, rekreační uživatelé) – vybrané služby

- Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních drog - vybrané služby v rámci podpory v abstinenci a procesu zařazování se do společnosti

- Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní rodinní příslušníci, přátelé) – vybrané služby

- Ostatní laické i odborné veřejnosti – vybrané služby

 

Terénní služby nejsou určeny:

- Osobám, které popírají či nepřiznávají užívání návykových látek či hraní

- Osobám mladším 15 let

- Osobám závislým pouze na tabáku