Co nabízíme


Posláním   je prostřednictvím  poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti adiktologie a psychiatrie předcházet vzniku psychických poruch a nemocí, spojených s užíváním legálních i nelegálních návykových látek a návykovým chováním, léčit je tam, kde již jsou přítomny, předcházet dalšímu zhoršování zdravotního stavu a přispívat ke zdravotní a sociální stabilizaci pacientů a zachování co nejvyšší kvality jejich života.

Cíle:

předcházení, léčba, dispenzarizace,  zdravotní a sociální stabilizace, zlepšení či  uchování co nejvyšší kvality života

kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky i, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu

 

Charakteristika činnosti:

 • pracujeme  s osobami, které mají nějaký problém s návykovou látkou legální i nelegální bez ohledu na fázi, tj. od experimentů  a problémového užívání, přes škodlivé užívání, závislost až po harm reduction v léčbě  či jinou závislostí ( hraní, sázení, ... ), včetně realizace   ochranné ambulantní  léčby protialkoholní, protitoxikomanické, ev. i kombinace s  psychiatrickou OL....
 • metody: diagnostika psychiatrická a adiktologická,  individuální, skupinová a rodinná adiktologická terapie a doléčování osob závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a dalších závislostí (hazardní hry…),  některé speciální programy - např. léčebně edukační pro řidiče,  posilování motivace a tzv. kontrolovaná  abstinence v přípravě na transplantaci, substituční léčba osob závislých na opiátech ( jen buprenorfin, ne metadon ),   farmakoterapie tam, kde je nezbytná, psychoterapie,  sociální práce, testování tam, kde je to třeba, .....

 

Léčebně - edukační program pro řidiče

-          Pacient dochází dobrovolně. Program mu doporučil absolvovat dopravní psycholog jako podmínku pro získání jeho kladného vyjádření ke způsobilosti řídit motorové vozidlo.

-          Probíhá 4x ročně v turnusech leden – březen, duben – červen, červenec – září, říjen – prosinec

-          Obsahem je vstupní vyšetření u adiktologa a psychiatra ještě před samotným začátkem programu + 6x skupinové setkání s adiktologem. Doporučujeme se objednávat s dostatečným předstihem.

-          V průběhu programu je nutná abstinence od alkoholu a ilegálních návykových látek. Součástí programu je pravidelné testování na návykové látky z moči.

 

 

Zásady uplatňované při poskytování služeb

 • všeobecná dostupnost a přístupnost - bez ohledu na pohlaví, rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
 • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování potřebnosti služby je pacient ( rovnocenný partnerský přístup, podpora kompetentnosti klienta v procesu léčby )
 • kvalita, odbornost a adekvátní rozsah poskytovaných služeb
 • dodržování etického kodexu zařízení a etického kodexu pracovníků, resp. etické kodexy jednotlivých profesních skupin

 

Určena:

 • osobám starším 15ti let, které mají potíže s užíváním alkoholu, cigaret, nelegálních drog, léků...
 • hazardním hráčům, gamblerům (automaty, sázení...)
 • osobám vracejícím se z pobytové léčby (doléčování)
 • rodičům a příbuzným osob ohrožených návykovým chováním

 

Personální zajištění:

 • MUDr. Zuzana Kozáková – odborný garant, psychiatr, psychoterapeut
 • Mgr. Ondřej Čalovka - adiktolog se zvláštní odbornou způsobilostí
 • Mgr. Olga Trunečková – adiktolog se zvláštní odbornou způsobilostí
 • Mgr. Helena Rážová – adiktolog se zvláštní odbornou způsobilostí
 • MUDr. Soňa Michalová - psychiatr - v rámci všeobecné ambulance
 • MUDr. Denisa Dobríková – psychiatr - v rámci všeobecné ambulance
 • zdravotní sestry, klinický psycholog (fakultativně)

 

Práva klientů

 • Právo na rovný přístup ke službám

Toto právo zaručuje klientům využívat službu zařízení, bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení. Pakliže tuto službu potřebuje a má o ni zájem.

 

 • Právo na lidskou důstojnost, bezpečí, nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou, majetkovou

Klient má právo, aby s ním bylo jednáno dle základních pravidel společenského chování, bez náznaků snižování, nadřazenosti a to i v případě, že klientovo chování i morální přesvědčení se běžným normám vymyká. Neznamená to však, že bezpodmínečně souhlasíme s klientovým chováním a jednáním, s jeho způsobem života.

 

 • Právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost

Je respektován názor a rozhodnutí klienta.

 

 • Právo na informace

Klientovi jsou jemu srozumitelným způsobem podávány informace, které souvisí s poskytovanými službami, s programem i s danou problematikou. (Jména pracovníků, způsob a vedení dokumentace o jeho osobě, práva a povinnosti, …). Podporou povědomí jsou tzv. informované souhlasy, které jsou dostupné v prostoru čekáren ambulancí i na webových stránkách.

 

 • Právo na kvalitní a odborně poskytnutou službu

Klient má právo na kvalitně poskytnutou službu kvalifikovaným pracovníkem. Pracovníci jsou vybíráni tak, aby jejich vzdělání naplňovalo podmínky pro danou pracovní pozici, resp. podmínky zákonné. Průběžně dále prohlubují své vzdělání v rámci účasti na školících akcích, kurzech, výcvicích, apod.

 

 • Právo spolurozhodovat o léčbě, právo na rovnocenný přístup

Klient sám je zadavatelem zakázky, klient sám rozhoduje o tom, zda službu chce a potřebuje. (Výjimkou jsou stavy, kdy je klient nebezpečný sám sobě nebo svému okolí, kdy je v akutním nebezpečí ohrožení života, specifika s sebou nese i OL)

 

 • Právo stěžovat si

Klient má právo podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížností. Tento postup je součástí informovaného souhlasu a je dostupný v prostoru ambulancí i na webových stránkách.

 

 • Právo kdykoliv odstoupit od dohody o službě

Chce-li klient ukončit docházení do zařízení, nemá-li o službu zájem, jde o jeho svobodné rozhodnutí, které nemusí zdůvodňovat a je plně respektováno. Výjimku tvoří stavy s aktuální přímou nebezpečností, dále pak OL.

 

 • Právo na pečlivou ochranu dat klienta

V rámci zdravotních služeb nelze službu poskytovat anonymně, zařízení je ze zákona o zdravotních službách povinno získat řadu citlivých dat. Tato data jsou důsledně chráněna na všech úrovních, tak aby byla dodržena povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 • Právo na omluvu, došlo –li k porušení některého z práv klientů

 

Povinnosti klientů

Kardinální pravidla

Absence agresivního chování vůči pracovníkům i ostatním klientům, absence sexuálního napadání, absence chování vedoucího k ohrožení zdraví a majetku, absence domlouvání si trestné činnosti či jejího páchání na území RIAPS , zákaz kouření v prostorách RIAPS, zákaz aplikace návykové látky v prostoru RIAPS.

 Respektovat základní pravidla bezpečnosti a požární ochrany, resp. předcházet riziku vzniku mimořádných a havarijních situací.

Další povinnosti

Tyto povinnosti jsou vyžadovány proto, aby léčba mohla naplnit svůj smysl, mohla být organizována ku prospěchu klientů i zařízení.

 

Aktivně se účastnit naplňování léčebného plánu.

Dodržovat termíny schůzek a všechny náležitosti s léčbou spojené.

Omlouvat včasně svou nepřítomnost na konzultaci.

Aktualizovat kontakty - telefonní číslo, e-mail , na kterých je možné se s klientem spojit.

Povinnosti vyplývající ze specifických programů - jsou popsány v informačních materiálech (IM )

 

Úhrada služeb

Většina služeb je hrazena ze zdravotního pojištění, ostatní služby jsou hrazeny dle platného ceníku, dostupného v prostorách ambulancí.

 

Stížnosti

 

Jedním z práv každého klienta je možnost stěžovat. Jsme samozřejmě rádi, když k tomu není důvod, ale pokud nejste spokojeni, pak nám to řekněte, budeme se snažit situaci napravit, pokud je to v našich možnostech. Stížnosti se ve službě vyhodnocují a jsou zpětnou vazbou i pro procesy hodnocení kvality, resp. procesy spojené s možností zvýšení kvality a rozvojem služeb.

 

Každý má možnost si stěžovat, a to formou ústní ( přijímající zapíše souhrn stížnosti, ověří, že správně porozuměl a předá stížnost ke zpracování ), e-mailovou ambulancetrutnov@riaps.cz, psychiatrie.dvur@seznam.cz, ev. jmenovitě do schránky pracovníka - jméno.příjmení@riaps. cz , ředitelky RIAPS - KozakovaZuzana@seznam.cz , ředitelky zařízení -j.tresnakova@soltrutnov.cz , či písemnou ( poštou či vhozením do schránky na stížnosti – v Trutnově najdete při vchodu A do budovy, ve Dvoře Králové nad Labem je schránka umístěna v čekárně, jinou možností je vhodit svou stížnost do schránky označené Kozáková při vchodu do budovy ). Stížnost je vše, co je takto označeno, stěžovat si lze na všechno v souvislosti se zařízením, prostředím, pracovníky, poskytnutou službou. Stížnost lze podat i anonymně ( v tom případěbude odpověď vyvěšena na nástěnce v prostoru ambulance ). Každý pracovník je povinen přijatou stížnost předat k vyřízení nadřízené osobě. Vyřizování stížností má svou hierarchii, pokud klient není spokojen s vyřízením stížnosti na dané úrovni, může ji předat výš.

Stížnost v rámci organizace musí být vyřízena do 4 týdnů. Stížnosti se archivují na úrovni toho, kdo je vyřizoval.

 

Mimo organizaci lze stížnost směřovat na zřizovatele – odbor zdravotnictví(Královéhradecký kraj, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, 500 03), Ombudsman ( kancelář veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. Údolní 39, Brno, 602 00) či odbornou společnost.

 

GDPR

Je řešena v rámci organizace- směrnice byla zpracována odbornou firmou. Zahrnuje i informace pro zaměstnance, spolupracující organizace, …..

Obecná informace

Zákonná povinnost ochrany všech osobních údajů spravovaných a zpracovávaných v rámci právního subjektu Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, začleněného zařízení RIAPS   vyplývá z  obecně platných zákonů:

 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
 • Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Data jsou v maximální možné míře chráněna před zneužitím. K ochraně slouží prostředky fyzické ( dokumentace je ukládána v uzamykatelných kartotékách, prostory jsou dostupné pouze pracovníkům, resp. pouze v jejich přítomnosti, v zařízení je zpracován postup práce s dokumentací ), v případě elektronické dokumentace ( přístup je omezen na pověřené pracovníky, počítače jsou zabezpečeny hesly ), proškolováním a kontrolou ( povinná mlčenlivost pracovníků, práce s dokumentací, …. ). Při spolupráci s jinými orgány a institucemi jsou důsledně dodržovány podmínky spolupráce při předávání dat, tj. buď souhlas klienta nebo existence zákonných důvodů k prolomení mlčenlivosti, resp. spolupráce.  

Stručná informace pro klienty zdravotních služeb:

Sbíraná data:

a)identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky,

b)pohlaví pacienta,

c)identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele a adresu místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo adresu místa podnikání v případě právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno,

d)informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb,

e)údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy,

f)údaje vztahující se k úmrtí pacienta,

g)další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních institutů

 

Důvod získávání ( účel ): poskytování zdravotních služeb ( zákon 372/2011 v platném znění )

Ochrana dat: viz výše. Nahlížení a pořizování kopií řeší zákon 372/2011 Sb.

Doba zpracování ( uchování ) : archiválie trvalé hodnoty ( po 100 letech od narození či 10 letech od úmrtí je předávána do archívu )