logo riaps
riaps.cz

Poskytované služby

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Poskytovatel napomáhá klientům při zajištění stravy ( společný nákup, příprava stravy, ev. pomoc zprostředkování dovozu některého z jídel )

Poskytnutí ubytování

Poskytovatel ve svém objektu k tomu určeném poskytuje ubytování na dobu maximálně 24 měsíců. V indikovaných případech ( klientův stav nadále vyžaduje vysokou míru podpory, nedošlo ve vztahu k důsledkům onemocnění k rozvoji dovedností, není možné posunout klienta do samostatnější formy bydlení, .... může být smlouva prodloužena, a to i opakovaně )

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytovatel zajišťuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, a to tak, aby mohly být kompetence klientů uchovány, resp. dále rozvíjeny. Průběžně mapuje potřebnou míru pomoci.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytovatel pomáhá při osobní hygieně, a to zejména podporou dostatečné pozornosti klientů této oblasti, edukací, motivací k uchování a rozvoji dovedností v této oblasti.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Poskytovatel poskytuje či zprostředkovává poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Mapuje a podporu zájmy klienta a snaží se ho získat pro nejrůznější aktivity, které by mohly přispět k rozvoji osobnosti, spokojenosti, kvality života.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytovatel zprostředkovává kontakt klientů se společenským prostředím. Podporuje udržení či obnovení komunikace s rodinou, motivuje a povzbuzuje klienta k účasti na různých typech aktivit, navazování dalších sociálních vztahů obecně,.. tak, aby mohlo dojít k co nejvyšší míře sociální integrace klienta.

Sociálně terapeutické činnosti

Poskytovatel poskytuje či zprostředkovává poskytování sociálně terapeutických činností. Jde zejména o opakované rozhovory, mapování a podpora rozvoji zájmů a aktivit, nácvik dovedností, které mohou vést ke zvýšení sebevědomí, rozvíjení vztahů a dovedností, a tím i míry zapojení klienta do běžné komunity.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytovatel pomáhá klientům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jde např. o pomoc při jednání s úřady, institucemi, doprovody a účast při jednání, pomoc při podávání žádostí, získávání potřebných informací v oblastech zájmu klienta, apod. Důležitou součástí je také zvyšování povědomí klientů o jejich právech.