logo riaps
riaps.cz

O chráněném bydlení

POSLÁNÍ

Posláním je prostřednictvím pobytové sociální služby pomoci osobám s chronickým duševním onemocněním uchovat možnost žít v běžné komunitě a podpořit jejích soběstačnost a sociální integraci.

 

PRINCIPY

Dobrovolnost - službu klient využívá na základě vlastního rozhodnutí, dobrovolně, nemůže být k využití služby nucen

Dostupnost a rovnost přístupu ke službě - služba je dostupná osobám cílové skupiny bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Princip jedinečnosti a rovnocennosti - Pracovníci se snaží respektovat jedinečnost každého. Ke klientům přistupují individuálně a při poskytování služeb dodržují základní lidská práva a svobody. Klient je rovnocenným partnerem v procesu poskytování služby s právem uplatňovat vlastní rozhodnutí.

Potřebná míra podpory - služba je poskytována s takovou mírou podpory, která odpovídá potřebám klienta a současně možnostem služby

Odbornost a kvalita - všichni pracovníci poskytující služby mají odpovídající vzdělání, rozvíjí průběžně své dovednosti. Služba je poskytována v souladu se standardy.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE SLUŽBY

viz Ke stažení - Důležité informace pro uživatele služby CHB