logo riaps
riaps.cz

Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS

Co je telefonická krizová linka? 

Krizová linka je „místo“, kam se můžou obrátit osoby prožívající krizové situace, které představují ohrožení života či zdraví. Situace které nejsou osoby v nepříznivé sociální situaci schopny řešit vlastními silami. 

 

Kdo se může na telefonickou krizovou linku obrátit? 

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Osoby v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku existence duševní poruchy (onemocnění schizofrenního spektra, afektivní poruchy, neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek ).
 • Osoby v krizi. Osoby v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku působení akutního či dlouhodobého stresu. 

Pomoc a podpora krizové telefonické linky není závislá na tom, zda volající využívá některou z našich dalších služeb.

 

Je telefonická krizová linka bezplatná? 

Služba je ze zákona poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru. Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, tak se můžete v závažných případech domluvit s pracovníkem a požádat ho, zda by Vám zavolal zpět. V akutních případech můžete službu využít opakovaně.

Kdy můžu volat? Jak mi může telefonická krizová linka pomoci?

 • Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom promluvit?
 • Máte obavy o své duševní zdraví?
 • Trpíte duševním onemocněním a potřebujete se zeptat?
 • Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady?
 • Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit?
 • Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k druhým?
 • Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit?
 • Potřebujete pro řešení své situace informace?
 • Potřebujete pomoci se zprostředkováním návazné služby?

  

Jaké je poslání telefonické krizové linky? 

Posláním je pomoci prostřednictvím terénní sociální služby – telefonické krizové pomoci - pomoci řešit krizové situace, které představují ohrožení života či zdraví, a které nejsou osoby v nepříznivé sociální situaci schopny řešit vlastními silami. 

 

Jaký je cíl telefonické krizové linky?

Pomoci klientovi vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházení dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života.

 

Jak a jaké služby telefonická krizová linka zajišťuje? 

Telefonická krizová pomoc - Prostředkem je zde rozhovor vedený mezi klientem a vyškoleným pracovníkem. Pracovník na telefonu naslouchá, reflektuje, poskytuje informace, provází klienta jeho krizí, společně s ním hledá cesty a zdroje pomoci v přirozené komunitě, podporuje ho, mobilizuje schopnosti a dovednosti klienta, které mu pomohou pomoci krizi zvládnout. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Jedná se např. o jednání s institucemi ve prospěch uživatele, poskytování informací, práce s blízkými osobami, zprostředkování kontaktu na návazné služby, …. 

 

Jaká jsou práva klientů využívající službu TKP

 1. Máte právo na rovný přístup ke službě (bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, společenské postavení či další skutečnosti).
 2. Máte právo na bezplatné poskytnutí služby (Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru. Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby Vám zavolal zpět).
 3. Máte právo na poskytnutí veškerých informací souvisejících s poskytováním služby srozumitelným způsobem.
 4. Služba TKP je poskytována výhradně s Vaším souhlasem. Kdykoliv můžete poskytování služby přerušit nebo ukončit bez udání důvodu.
 5. Máte právo na důstojné jednání v souladu s lidskými právy a svobodami, rovnocenný vztah, nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou a majetkovou.
 6. Máte právo na respektování Vašich individuálních potřeb.
 7. Máte právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost, máte právo na svůj vlastní názor, vždy se můžete svobodně rozhodnout.
 8. Máte právo mít klíčového pracovníka (v rámci služby TKP je tím myšlen konkrétní pracovník, který s Vámi vede aktuální hovor).
 9. Máte právo na ochranu osobních a citlivých údajů a ochranu soukromí.
 10. Máte právo podávat stížnosti, připomínky a podněty k poskytování služby.
 11. Máte právo na poskytování kvalitní služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Standardy kvality sociálních služeb.

Délka telefonického kontaktu je vždy individuální podle situace volajícího na základě vyhodnocení pracovníkem TKP. Někdy stačí pár minut, někdy může být hovor i 60 minut či více. Pracovník se vždy snaží maximálně vyhovět potřebám volajícího. 

 

Ač neradi, v některých situacích však musejí pracovníci hovor s klientem informovaně ukončit. Jedná se o následující případy:

Pokud je volající slovně agresivní vůči pracovníkovi, nedbá upozornění a hovor se nedaří posunout dál.

Pokud volající využívá službu za účelem vlastního pobavení  a blokuje tak službu pro ostatní.

Pokud pracovník vyhodnotí, že se nejedná o krizovou situaci a déletrvající hovor by blokoval ostatní zájemce o službu. 

V případě, že volající opakovaně nereflektuje upozornění ze strany pracovníka ohledně pravidel hovoru či opakovaně intenzivně prozvání, může pracovník klientovo číslo na určitou dobu zablokovat. V těchto případech je klient informován, že může využít jiné krizové linky, aby nezůstal bez podpory a pomoci.

 

Jak pracovníci telefonické krizové linky pracují? 

Jsme tu pro Vás. Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout informace, hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. Pokud budete souhlasit, pomůžeme Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc.

 

Váš věk ani místo, odkud voláte, není rozhodující.

Službu můžete čerpat zcela anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme užívat.

Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s Vámi sdílet. Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze zákona povinni jednat.

 

Dbáme na:

Dobrovolnost - službu klient využívá na základě vlastního rozhodnutí, dobrovolně, nemůže být k využití služby nucen

Dostupnost a rovnost přístupu ke službě – služba je dostupná osobám cílové skupiny bez omezení věku, rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Anonymitu – službu lze využít i bez uvedení identifikačních údajů, resp. anonymně.

Princip jedinečnosti a rovnocennosti – Pracovníci se snaží respektovat jedinečnost každého. Ke klientům přistupují individuálně a při poskytování služeb dodržují základní lidská práva a svobody. Klient je rovnocenným partnerem v procesu poskytování služby s právem uplatňovat vlastní rozhodnutí.

Potřebnou míru podpory – služba je poskytována s takovou mírou podpory, která odpovídá potřebám klienta a současně možnostem služby

 

Zájemce či uživatel služby má právo si na služby (a vše, co s nimi souvisí – pracovníky, prostředí) stěžovat. Stížnost může být podána jakýmkoliv způsobem – ústně i písemně, může být sdělena při osobním jednání, telefonicky, napsána v dopise, zaslána do e-mailové schránky, nebo vložena do schránky na stížnosti. Stížnost může být podána i anonymně. Právo na vyřízení je do 4 týdnů. Pracovník, který stížnost přijme, ji předá nadřízenému vedoucímu pracovníkovi (vedoucí služby TKP Mgr. Lucie Skalská, kontakt: lucie.skalska@riaps.cz), jež má za vyřízení stížnosti odpovědnost. Uživatel se může odvolat, pokud není s vyřízením stížnosti spokojen. Odvolává se k osobám nadřízeným osobě, která stížnost vyřizovala. Ředitelka RIAPS MUDr. Zuzana Kozáková, Procházkova 818 Trutnov, 541 01, email: KozakovaZuzana@seznam.cz, ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Ing. Jana Totková MBA, Procházkova 818, Trutnov, 541 01, email: j.totkova@soltrutnov.cz, zřizovatel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02, stížnost může být řešena také s nezávislým odborníkem: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00. Bližší způsob zacházení se stížnostmi řeší operační manuál, informace je dostupná v informačním materiálu pro uživatele a na webových stránkách.

 _____________________________________________________________________________________________________

 Odkazy na videa Telefonické krizové pomoci:

https://www.youtube.com/watch?v=M_aM9jx1q2E