Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS

Co je telefonická krizová linka? 

Krizová linka je „místo“ kam se můžou obrátit osoby prožívající krizové situace, které představují ohrožení života či zdraví. Situace které nejsou osoby v nepříznivé sociální situaci schopny řešit vlastními silami. 

 

Kdo se může na telefonickou krizovou linku obrátit? 

Osoby s chronickým duševním onemocněním. Osoby v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku existence duševní poruchy (onemocnění schizofrenního spektra, afektivní poruchy, neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek ). Osoby v krizi. Osoby v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku působení akutního či dlouhodobého stresu. 

Pomoc a podpora krizové telefonické linky není závislá na tom, zda volající využívá některou z našich dalších služeb.

 

Je telefonická krizová linka bezplatná? 

Služba je za zákona poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru. Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru je 60 minut. Službu můžete využít opakovaně, pokud je to nezbytné. 

 

Kdy můžu volat? Jak mi může telefonická krizová linka pomoci?

  • Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom promluvit?
  • Máte obavy o své duševní zdraví?
  • Trpíte duševním onemocněním a potřebujete se zeptat?
  • Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco s čím si nevíte rady?
  • Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit?
  • Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k druhým?
  • Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit.?
  • Potřebujete pro řešení své situace informace?
  • Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby?

  

Jaké je poslání telefonické krizové linky? 

Posláním je prostřednictvím terénní sociální služby – telefonické krizové pomoci - pomoci řešit krizové situace, které představují ohrožení života či zdraví, a které nejsou osoby v nepříznivé sociální situaci schopny řešit vlastními silami. 

 

Jaký je cíl telefonické krizové linky?

Pomoci klientovi vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházení dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života.

 

Jak a jaké služby telefonická krizová linka zajišťuje? 

Telefonická krizová pomoc - Prostředkem je zde rozhovor vedený mezi klientem a vyškoleným pracovníkem. Pracovník na telefonu naslouchá,reflektuje, poskytuje informace, provází klienta jeho krizí, společně s ním hledá cesty a zdroje pomoci v přirozené komunitě, podporuje ho, mobilizuje schopnosti a dovednosti klienta, které mu pomohou pomoci krizi zvládnout. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Jedná se např. o jednání s institucemi ve prospěch uživatele, doprovod, poskytování informací, práce s blízkými osobami, zprostředkování kontaktu na návazné služby, …. 

 

Jak pracovníci telefonické krizové linky pracují? 

Jsme tu pro Vás. Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout informace, hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. Pokud budete souhlasit, pomůžeme Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc.

 

Váš věk ani místo, odkud voláte, není rozhodující.

Budeme rádi, pokud budeme vědět s kým mluvíme. Není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme užívat.

Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s Vámi sdílet. Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze zákona povinni jednat.

 

Dbáme na:

Dobrovolnost - službu klient využívá na základě vlastního rozhodnutí, dobrovolně, nemůže být k využití služby nucen

Dostupnost a rovnost přístupu ke službě – služba je dostupná osobám cílové skupiny bez omezení věku, rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Anonymitu – službu lze využít i bez uvedení identifikačních údajů, resp. anonymně.

Princip jedinečnosti a rovnocennosti – Pracovníci se snaží respektovat jedinečnost každého. Ke klientům přistupují individuálně a při poskytování služeb dodržují základní lidská práva a svobody. Klient je rovnocenným partnerem v procesu poskytování služby s právem uplatňovat vlastní rozhodnutí.

Potřebnou míru podpory – služba je poskytována s takovou mírou podpory, která odpovídá potřebám klienta a současně možnostem služby

 _____________________________________________________________________________________________________

 Odkazy na videa Telefonické krizové pomoci:

https://www.youtube.com/watch?v=M_aM9jx1q2E