Poskytované služby

Poskytované služby:

 

Zdravotní služby

 • Vstupní vyšetření a dle zájmu i další péče psychiatra po dobu spolupráce s CDZ
 • Krizová intervence
 • Telefonická konzultace
 • Psychologické vyšetření
 • Psychoterapie individuální, rodinná, skupinová
 • Psychiatrická rehabilitace
 • Edukace
 • Podpůrné skupinové aktivity ( nácvik relaxací, program pro dobré zdraví, prevence relapsu, skupinová edukace, trénink kognitivních dovedností, trénink práce s emocemi, trénink sociálních dovedností, …  )
 • Práce s rodinou a osobami blízkými
 • Příprava a  podávání léků, včetně aplikací injekcí
 • Další zdravotní úkony dle indikace lékaře
 • Sestavení krizového plánu  

Sociální služby:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Podporujeme u uživatele vlastní iniciativu a aktivní přístup k činnostem. Klademe důraz na nácvik sociálních dovedností a samostatného jednání v různých životních situacích, např.:

 • nácvik vedení domácnosti: např. nácvik nákupů, finančního hospodaření, úklidu, praní prádla, nácvik obsluhy domácích spotřebičů
 • nácvik dovedností potřebných k jednání na úřadech: vyplňování a podepisování formulářů, složenek atd.
 • nácvik vyhledávání potřebných informací: internet, jízdní řády, veřejné vývěsky

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • nácvik sociálních dovedností přímo v přirozeném prostředí uživatelů např.:
 • nácvik cestování hromadnou dopravou,
 • společné návštěvy výstav, kulturních akcí, výlety
 • nácvik jednání a komunikace v různých sociálních situacích: na úřadech, u lékaře, při kulturních akcích atd.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • edukace v oblasti zdravého životního stylu
 • výuka na PC
 • cvičení paměti
 • nácvik asertivity
 • skupinové činnosti se zaměřením na fungování v kolektivu
 • individuální rozhovor
 • společenské hry
 • expresivní terapie
 • relaxace

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a podpora při řešení:

 • poradenství,
 • pomoc při vyřizování na úřadech,
 • doprovod atd.

Služby jsou poskytovány v ambulantní a terénní podobě.