Multidisciplinární tým CDZ


Co je multidisciplinární tým? 

Multidisciplinární tým je tým zpravidla ve složení zdravotní sestra se specializací v ošetřovatelské péči v psychiatrii a sociální pracovnice. Dle potřeby doprovází tým psycholog nebo lékař. V současné době službu zajišťují –  sestry specialistky, všeobecné sestry, sociální pracovníci, psychologové, lékaři – psychiatři. Nedílnou součástí týmu je peer konzultantka, která má osobní zkušenost s duševním onemocněním a její příběh pomáhá klientům pochopit a přijmout změny, které onemocnění přináší. 

 

Kdo se může na multidisciplinární tým obrátit? 

Dospělí lidé s vážným duševním onemocněním od 18 let, jejich rodinní příslušníci a blízcí. Služba je poskytována uživatelům především z regionu Trutnovsko.

Služba není určena: osobám s mentální retardací, osobám primárně závislým na návykových látkách, osobám s demencí a těžkou formou organického postižení.

 

Jaké je poslání multidisciplinárního týmu? 

Naším posláním je pomoc a podpora uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností vedoucích k samostatnému a soběstačnému životu ve společnosti. Zařízení podporuje uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí.

 

Jak a jaké služby multidisciplinární tým zajišťuje? 

Služby jsou poskytovány především formou terénní, tedy v prostředí, kde se uživatel běžně pohybuje, případně ambulantně, přímo v prostorách budovy CDZ.

Důležitou složkou je samozřejmě péče o duševní zdraví, předcházení hospitalizací, návrat hospitalizovaných zpět do přirozeného prostředí, preventivní intervence. Nedílnou součástí jsou však také aktivity podporující praktické dovednosti běžného života, konkrétně pomoc při jednání na úřadech, ve škole, pomoc při hledání zaměstnání, doprovody k lékařům, nebo třeba jen nácvik cesty hromadným dopravním prostředkem.  

V naší práci je velmi důležitá také efektivní spolupráce s celou řadou dalších institucí zejména sociálními a zdravotními odbory městských úřadů, úřady práce ČR, poskytovateli zdravotních a sociálních služeb atd. Snažíme se také působit na veřejné povědomí o problematice duševního onemocnění a předcházet tak některým mýtům, které jsou s psychickými problémy často spojeny. 

 

Jsou služby placené? 

Základní služby, vyplývající ze zákona 108/2006 Sb. jsou bezplatné, u ostatních služeb se uživatelé spolupodílí např. při pobytových akcích. 

 

Jak pracovníci multidisciplinárního týmu pracují? 

Pracovníci přistupují k uživateli služby s respektem k jeho individuálním potřebám, dodržují jeho práva, zachovávají jeho důstojnost, respektují jeho specifické potřeby, názory, rozhodnutí a podporují uživatele v jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na službě.

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních službách, odbornými standardy, etickými zásadami. 

 

 

Pro zájemce o stáž a dobrovolnictví

V současné době není možné stáže absolvovat z důvodů nepříznivého vývoje koronavirové situace. Děkujeme za pochopení.

Pro více informací kontaktujte vedoucí služby Mgr. Lucii Skalskou, e.mail: lucie.skalska@riaps.cz, mob: 725 720 375.