Sociální služba

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je prostřednictvím sociální služby podporovat sociální začlenění a pozitivní změny v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých (6-26 let), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci či jsou touto situací ohroženi. NZDM poskytuje informace, odbornou pomoc, podporu a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle

 • Předcházet vzniku sociálně nepříznivých situací či tyto situace pomoci řešit, pokud už nastaly.
 • Vyhledávat a kontaktovat děti, mládež a mladé dospělé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
  (monitorovací prací v terénu, nabídkou smysluplných volnočasových aktivit, spoluprací s dalšími institucemi).
 • Podporovat děti, mládež a mladé dospělé při zvládání obtížných životních situací (problémy v rodině,
  krizové období života apod.).
 • Podporovat sociální začleňování dětí, mládeže a mladých dospělých do společnosti (v oblasti práva, vzdělání, možnostech uplatnění se na trhu práce apod. ).
 • Zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí, mládeže a mladých dospělých (zvládání každodenních
  dovedností a úkolů, např. dodržování pravidel slušného chování, budování a udržování
  stabilních mezilidských vztahů apod.).
 • Prostřednictvím preventivních aktivit pomoci dětem, mládeži a mladým dospělým vypořádat se se sociálně nepříznivými jevy (formou besed, diskuzí na problémová témata…).

Cílová skupina

Klienty NZDM jsou děti a mladí lidé ve věku 6 až 26 let, v jejichž životě došlo nebo dochází k událostem, které mohou negativně ovlivnit jejich vývoj.

a) Zažívají nepříznivé sociální situace:

Škola
Šikana, záškoláctví, konflikt s učitelem, problémy s prospěchem a nezvládáním učební látky,
ukončení školy nebo přestup na jinou, motivace k učení ...

Rodina
Problémy v rodině, rozvod rodičů, týrání a zneužívání, odchod z rodiny, nedostatek času a péče ze strany rodičů ...

Vztahové problémy
Partnerské a vrstevnické vztahy, problémy v kolektivu, samota, ztráta blízké osoby ...

Osobní problémy
Nízká sebedůvěra, komplexy, nemít rád sám sebe, komunikační problémy …

Zákon
Účast na trestné činnosti v roli pachatele, oběti nebo svědka, jednání s organizacemi jako je OSPOD, škola, ÚP, policie, PMS ...

Zdraví
Závislosti (drogy legální i nelegální, počítač…), sebepoškozování, těhotenství, vlastní sexualita …

Zaměstnání a finance
Problém získat práci, absence pracovních návyků, sociální dávky, dluhy, finanční negramotnost …

b) Jsou sociálně nepříznivými situacemi ohroženy:

 • nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
 • dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí, apod.

Principy

Nízkoprahovost

NZDM nastavuje a realizuje své služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost směrem ke klientovi, a to snížením nebo odstraněním bariér, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení nebo využití služeb. Součástí principu nízkoprahovosti je:

 • Anonymita - možnost klienta využívat služeb bez uvedení jména a jiných osobních údajů.
 • Dobrovolnost - děti a mládež využívají služeb NZDM dobrovolně, v souladu se svými zájmy a potřebami a na základě svého vlastního rozhodnutí. Žádný klient zařízení není k jeho návštěvě nebo využívání služby poskytované zařízením nucen.
 • Rovnost - NZDM poskytuje služby dětem a mladým lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • Bezplatnost – poskytované služby jsou bezplatné. Příspěvek se platí pouze na výlety, jízdné, exkurze, pobytové akce apod. 

Princip jedinečnosti

Princip jedinečnosti – Pracovníci se snaží respektovat jedinečnost každého. Ke klientům přistupují individuálně a při poskytování služeb dodržují základní lidská práva a svobody. To vše bez ohledu na minulost klienta nebo jeho chyby.

Pravidla Shelter

 • BEZ DROG - neužíváme a neobchodujeme s drogami
 • BEZ SEXU - neprovozujeme sexuální aktivity
 • BEZ AGRESIVITY - slovně ani fyzicky se nenapadáme, nešikanujeme a nenosíme zbraně
 • BEZ VANDALISMU - neničíme a neodnášíme vybavení klubu ani majetek ostatních
 • BEZ NEMOCI - nechodíme do klubu, když nám není dobře (kašel, rýma, teplota, bolest v krku, ...)

Pravidla chování při venkovních akcích klubu, mimořádných akcí (přespávačka apod.):

 • ODCHOD - Pokud chceš odejít dříve, než akce skončí, řekni to pracovníkovi, aby tě pak nehledal.
 • RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL, SANKCE - Platí stejná pravidla jako v klubu. Při porušení pravidel tě pracovník může ihned poslat domů. Pracovník určuje jak, kdy a kam můžeme jít. Pokud neuposlechneš pokynů, může tě pracovník hned poslat domů, zavolat rodičům nebo udělit individuální sankci (například zákaz účasti na příští akci, zákaz vstupu do klubu na určený časový úsek).
 • KOUŘENÍ CIGARET - Pokud jsme s klubem venku (akce, výlety, apod.) a je ti více než 18 let, můžeš si zakouřit po dohodě s pracovníkem, pokud ti není 18, kouřit nesmíš.
 • ALKOHOL, NÁVYKOVÉ LÁTKY - Na akcích klubu je pro všechny zakázané být pod vlivem, držet  nebo konzumovat alkohol a jiné návykové látky.

Moje práva

 • Právo na bezpečí
 • Právo na anonymitu
 • Právo požádat o pomoc, kdykoliv budu potřebovat
 • Právo na vlastní názor a důstojné zacházení
 • Právo vybrat si pracovníka na pokec mezi čtyřma očima
 • Právo na bezplatné využívání služeb
 • Právo vědět, jaké údaje si o tobě vedeme
 • Právo říkat svoje podněty, připomínky a stěžovat si (a odvolat se proti vyřízení stížnosti)
 • Právo kdykolik přijít a odejít během otvíračky


Poskytované služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Besedy
 • Poskytnutí prostoru pro realizaci klientových nápadů
 • Pomoc se školou
 • Volnočasové aktivity, např. šipky, fotbálek, kulečník
 • Skupinové aktivity, např. zážitkové akce v klubu i mimo něj, výtvarná dílna, deskové hry

Sociálně terapeutické činnosti

 • Práce ve skupině zaměřená na rozvoj dovedností
 • Individuální a skupinový rozhovor
 • Poradenství
 • Pomoc v krizi

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • Poskytnutí informace
 • Zprostředkování kontaktu na odborníka
 • Doprovod na úřad a další instituce
 • Jednání s institucemi ve prospěch klienta
 • Práce s osobami blízkými

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Akce: Besedy; Preventivní program; Podpora vlastních aktivit
 • Soutěže
 • Turnaje