Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním od 18 let. Služba je poskytována uživatelům především z regionu Trutnovsko.

Služba není určena: osobám s mentální retardací, osobám primárně závislým na návykových látkách, osobám s demencí a těžkou formou organického postižení.

Uživatelům poskytujeme následující služby:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 • nácvik vedení domácnosti: např. nácvik nákupů, finančního hospodaření, úklidu, praní prádla, nácvik obsluhy domácích spotřebičů
 • nácvik dovedností potřebných k jednání na úřadech: vyplňování a podepisování formulářů, složenek atd.
 • nácvik vyhledávání potřebných informací: internet, jízdní řády, veřejné vývěsky

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

nácvik sociálních dovedností přímo v přirozeném prostředí uživatelů např.:

 • nácvik cestování hromadnou dopravou,
 • společné návštěvy výstav, kulturních akcí, výlety
 • nácvik jednání a komunikace v různých sociálních situacích: na úřadech, u lékaře, při kulturních akcích atd.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • edukace v oblasti zdravého životního stylu
 • tvůrčí dílna
 • výuka na PC
 • cvičení paměti
 • nácvik asertivity
 • skupinové činnosti se zaměřením na fungování v kolektivu
 • individuální rozhovor, podpůrný rozhovor
 • společenské hry
 • aktivity s prvky arteterapie
 • relaxace

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a podpora při řešení:

 • poradenství,
 • pomoc při vyřizování na úřadech,
 • doprovod atd.

zprostředkovaná služba: skupinová terapie