Poslání, cíle a cílová skupina

 

Posláním Kontaktního centra RIAPS je poskytovat anonymně a bezplatně zdravotní a sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek. Poskytování těchto služeb chápe RIAPS jako veřejný závazek.

Prostřednictvím anonymně a bezplatně poskytovaných zdravotních a sociálních služeb se služba snaží:

  • předcházet zdravotním a sociálním rizikům u osob, které škodlivě či problémově užívají návykové látky, či jsou na návykových látkách závislí
  • tato zdravotní a sociální rizika zmírňovat
  • předcházet sociálnímu vyloučení osob, které škodlivě či problémově užívají návykové látky, či jsou na návykových látkách závislí
  • napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku závislosti, škodlivého či problémového užívání ocitli na okraji společnosti
  • pomáhat širšímu sociálnímu okolí osob, které škodlivě či problémově užívají nelegální návykové látky či jsou na návykových látkách závislí, řešit problémy užíváním drog způsobené

Hlavním cílem sociálních služeb poskytovaných Kontaktním centrem a terénními službami je prostřednictvím navázání a udržení kontaktu s uživateli návykových látek minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog, včetně prevence přenosu infekčních chorob. Dále se jedná o motivaci klienta ke změně životního stylu v pozitivním směru. To znamená přechod od rizikových forem užívání k formám méně rizikovým, odkázání a zprostředkování kontaktu na ostatní odborná zdravotnická a sociální zařízení, zvýšení kvality života cílové populace, zvýšení sociální integrace cílové skupiny.

Dalším cílem je minimalizace rizik infekčních chorob pro většinovou populaci (s tím související sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu) a poskytování pravdivých informací odborné i laické veřejnosti o drogové problematice na území okresu Trutnov, případně celé České republiky.

 

Služba Kontaktního centra RIAPS je určena osobám na návykových látkách závislým a závislostí ohroženým starším 15 let vyjma osob závislých pouze na tabáku. 

Kontaktní centrum je tedy určeno:

-          Osobám závislým na drogách či rizikovým uživatelům nelegálních drog (injekční uživatelé, dlouhodobí uživatelé)

-          Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí

-          Uživatelům legálních i nelegálních návykových látek starším 15ti let na počátku  kariéry  v oblasti NL  (experimentátoři, škodlivě užívající, rekreační uživatelé) – vybrané služby

-          Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních drog  - vybrané služby v rámci podpory v abstinenci a procesu zařazování se do společnosti

-          Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní rodinní příslušníci, přátelé) – vybrané služby

-          Ostatní laické i odborné veřejnosti – vybrané služby

 

 Kontaktní centrum není určeno:

-          Osobám, které popírají či nepřiznávají užívání návykových látek

-          Osobám mladším 15 let

-          Osobám závislým pouze na tabáku

Terénní služby jsou určeny osobám na návykových látkách závislým a závislostí ohroženým starším 15 let (vyjma osob závislých  pouze na tabáku),  které ostatní sociální a zdravotní služby pro uživatele návykových látek nechtějí nebo nemohou využívat.

 Terénní služby jsou určeny:

-          Osobám závislým na drogách či rizikovým uživatelům nelegálních drog (injekční uživatelé, dlouhodobí uživatelé)

-          Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí

-          Uživatelům legálních i nelegálních návykových látek starším 15ti let na počátku  kariéry  v oblasti NL  (experimentátoři, škodlivě užívající, rekreační uživatelé) – vybrané služby

-          Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních drog  - vybrané služby v rámci podpory v abstinenci a procesu zařazování se do společnosti

-          Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní rodinní příslušníci, přátelé) – vybrané služby

-          Ostatní laické i odborné veřejnosti – vybrané služby

 

Terénní služby nejsou určeny:

-          Osobám, které popírají či nepřiznávají užívání návykových látek

-          Osobám mladším 15 let

-          Osobám závislým pouze na tabáku